30 jun 2016 16:52

Federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput en minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van omzendbrief goed rond de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten.

Het ontwerp van omzendbrief wijzigt de omzendbrief nr. 650 van 15 december 2015 over de informatie inzake de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2016 en 2017 en de personeelsenveloppes 2016 en 2017.

De ministerraad van 22 april 2016 heeft in het kader van de begrotingscontrole 2016 beslissingen genomen die de initiële kredieten 2016 wijzigen. De beslissingen van de ministerraad van 4 mei 2016 over de toekenning van extra personeelskredieten voor de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping en van 20 mei 2016 over de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft asiel en migratie, beïnvloeden eveneens de kredieten vastgelegd voor de betrokken entiteiten.

Om over een transparante basis voor de volgende monitoringen van 2016 te beschikken, informeert het ontwerp van omzendbrief over de gewijzigde vastleggingslimieten waaraan het risico op overschrijding zal worden afgemeten en publiceert het nieuwe waarden die de impact 2016 en 2017 van deze beslissingen integreren.

Concreet regelt het ontwerp van omzendbrief de volgende punten:

  • vervanging van de bijlage van de omzendbrief nr. 650 door een nieuwe bijlage waarin, per entiteit, de geactualiseerde vastleggingslimiet 2016, besparing 2017 van 2% en vastleggingslimiet 2017 is opgenomen
  • de integratie van de impact van de indexering van de wedden vanaf juli 2016 in de monitoring van het risico van september 2016
  • de integratie, in voorkomend geval, van nieuwe trekkingsrechten op de provisie Asiel en Migratie en van trekkingsrechten op elke andere provisie waartoe de ministerraad zou beslissen, in de monitoring van het risico van september 2016