26 jun 2020 20:48

Federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken David Clarinval omzendbrief nr. 676bis goed die omzendbrief nr. 676, die informatie bevat over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2020 en 2021 en de personeelsenveloppes 2020 en 2021, wijzigt.

Omzendbrief 676bis verduidelijkt de referentiewaarden van de personeelsenveloppes voor de federale organisaties. Het gaat om het referentiekader waarbinnen alle betrokken actoren de richtlijnen over de begrotingsbehoedzaamheid voor het personeel moeten respecteren. De publicatie van deze omzendbrief laat toe om de continuïteit en de rechtszekerheid van het personeelsbeheer te verzekeren en de personeelsuitgaven binnen de vastgelegde budgettaire grenzen op te volgen.

De ministerraad nam bovendien akte van het rapport van monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten van december 2019 en van het rapport over de evolutie van het personeel van de federale overheidsdiensten 2015-2019.