29 mrt 2022 11:30

Federale overheid maakt van diversiteit en inclusie een prioriteit

Vandaag ondertekenden minister Petra De Sutter, staatssecretaris Sarah Schlitz en de verantwoordelijken van de federale overheidsorganisaties het Charter Diversiteit en Inclusie. Alle partijen geven hiermee uitdrukkelijk aan om van de federale overheid meer dan ooit een plek te maken waar iedereen welkom is en zich goed voelt, zowel personeelsleden als burgers die er een beroep op doen.

Een toonbeeld van diversiteit, inclusie en gelijke kansen

De federale overheid heeft al langer een diversiteitsbeleid, maar met de ondertekening van het charter schakelt ze nog een versnelling hoger. Het finale doel is een toonbeeld te zijn van diversiteit, inclusie en gelijke kansen, met een personeelsbestand dat de meest uiteenlopende profielen omvat en zo een weergave is van de diverse maatschappij waarin we leven. Tegelijk moet de dienstverlening van de overheid ook toegankelijk zijn voor iedere burger, zonder enig onderscheid.

Concrete engagementen

Het charter bestaat uit een aantal voornemens die moeten bijdragen aan die ruimere doelstelling. Naast een onderschrijven van het non-discriminatiebeginsel, wordt ook opgeroepen om alle kaderleden en medewerkers binnen de federale overheid bewust te maken van het diversiteitsthema, onder meer via opleidingen. Potentiële belemmeringen voor gelijke kansen moeten nog beter opgespoord worden, best practices vlotter uitgewisseld.

Een ander belangrijk engagement is om de principes van diversiteit, gelijke kansen en inclusie te integreren in zowel de besluitvormings- en beheersprocessen, als in de organisatie zelf en in het humanresourcesmanagement. De ondertekenaars tonen zich dan ook bereid om daar de nodige middelen tegenover te zetten, zodat deze principes zeker in de praktijk omgezet worden. Bovendien verbinden ze zich ertoe om de uiteindelijke resultaten regelmatig te evalueren en erover te rapporteren.

Reacties van ondertekenaars

Voor Petra De Sutter, minister van Ambtenarenzaken, heeft het Charter Diversiteit en Inclusie meer dan een symbolische waarde: “Dit is het begin van een krachtig beleid dat zal zorgen voor een diverser personeelsbestand van de federale overheid. Dat is nodig. Om de werkvloer diverser en meer inclusief te maken en te houden, zat de federale overheid de laatste jaren niet stil. Door dit charter krijgen die inspanningen een duw in de rug en zullen ze beter op elkaar afgestemd worden. Belangrijk nu is de daad bij het woord voegen.”   

Ook Sarah Schlitz, staatssecretaris voor Gelijke Kansen, is tevreden met dit initiatief: “We leven in een diverse samenleving, alleen is het voor sommige groepen helaas nog altijd niet vanzelfsprekend om er evenwaardig aan deel te nemen. Dat de federale overheid met dit charter nu het voortouw neemt om het verhaal van gelijke kansen in de praktijk te brengen, is een goede zaak. De overheid heeft immers een voorbeeldrol te spelen. Hopelijk kunnen we hiermee ook andere actoren inspireren.”

Voor Joëlle Berghmans, voorzitster van het Federaal Netwerk Diversiteit, valt het belang van het charter evenmin te onderschatten. “Hoewel diversiteit en inclusie al deel uitmaken van de prioriteiten en waarden van de federale regering, blijkt uit een enquête dat er nog te weinig middelen zijn om een inclusief beleid met impact op te zetten. Wij willen dat iedere ambtenaar, ongeacht zijn of haar profiel, functie of organisatie, er actief aan deelneemt.”

Meer info

Benieuwd naar wat er exact in het Charter Diversiteit en Inclusie staat? Hier kan je het integraal lezen.