09 sep 2005 17:00

Federale programmatorische overheidsdiensten

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat het koninklijk besluit (*) wijzigt, tot oprichting en samenstelling van de organen die alle federale overheidsdiensten (FOD) gemeenschappelijk hebben, en het koninklijk besluit (**) dat verscheidene bepalingen inhoudt over de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische overheidsdiensten (FOD's en POD's).

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat het koninklijk besluit (*) wijzigt, tot oprichting en samenstelling van de organen die alle federale overheidsdiensten (FOD) gemeenschappelijk hebben, en het koninklijk besluit (**) dat verscheidene bepalingen inhoudt over de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische overheidsdiensten (FOD's en POD's).

De programmatorische overheidsdiensten vallen ook onder het koninklijk besluit (*) dat de organen die voor alle overheidsdiensten gemeenschappelijk zijn opricht en samenstelt. De POD's zijn opgericht om aan een conjuncturele behoefte te voldoen, voor de duur van de legislatuur. Daarom beschikken ze niet over eigen personeel, maar werken ze met personeel dat de FOD waaruit ze ontstonden ter beschikking stelt. Na vijf jaar blijkt dat de POD's blijvend van aard zijn en dat het kader waarin ze functioneren niet geschikt is. Het gaat om de POD Wetenschapsbeleid, POD Maatschappelijke integratie Armoedebestrijding en sociale economie (***). De loopbaan van de ambtenaren verliest aan duidelijkheid omdat ze in de oorspronkelijke overheidsdienst worden gerekruteerd of bevorderd, ofschoon een groot gedeelte van hun loopbaan bij de POD verloopt. Die situatie is nadelig voor de loopbaan van de ambtenaren en voor de goede werking van de diensten. Het ontwerp wordt voor overleg aan de vakorganisaties in het comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten voorgelegd. Daarna voor advies aan de Raad van State. (*) van 7 november 2000. (**) van 19 juli 2001. (***) Er zijn er vier in totaal. Naast de hierboven genoemde ook POD consumentenzaken en POD Duurzame Ontwikkeling.