12 feb 2021 15:16

Federale regering verlengt en breidt steunpakket uit

Het kernkabinet heeft vandaag beslist het steunpakket van november 2020 te verlengen tot eind juni. Daarnaast werden ook bijkomende economische steunmaatregelen goedgekeurd. De steun moet bedrijven, werknemers en kwetsbare personen beter beschermen en door de crisis te loodsen.

Alexander De Croo, Eerste Minister: “We zetten alles op alles om ervoor zorgen dat de grootste economische schok na de Tweede Wereldoorlog geen grote depressie wordt. De regering heeft zich altijd als doel gesteld om de gezonde bedrijven te redden, de middenklasse te vrijwaren en de meest kwetsbaren boven water te houden. Daarom verlengen we het bestaand steunpakket alvast tot juni en zorgen we op een aantal vlakken ook voor bijkomende steun. We laten niemand los.”

Video URL

De verlenging van het bestaande steunpakket tot eind juni gaat om een extra ondersteuning van in totaal meer dan twee miljard euro. Het gaat onder meer om de verlenging van uitstel van betaling, de veralgemeende tijdelijke werkloosheid en het dubbele en nieuwe overbruggingsrecht voor zelfstandigen (cf. volledige lijst met 27 steunmaatregelen onderaan). Daarbovenop komen nog een reeks gerichte extra steunmaatregelen voor bedrijven, werknemers en de meest kwetsbaren.

 1. Bijkomende steun aan bedrijven

Belastingvermindering voor investeringen in kmo’s (tax shelter)
Om het eigen vermogen van ondernemingen  te versterken wordt de tax shelter voor getroffen kmo’s (omzetverlies > 30%) geheractiveerd tot 31 augustus 2021. Om het bestaande systeem van belastingvermindering voor investeringen in start-ups en scale-ups te promoten komt er een informatiecampagne.

Verlaging interestlast BTW
We moedigen bedrijven aan om individuele afbetalingsplannen voor BTW aan te vragen waardoor het hoge interesttarief van 9,6% kan vermeden worden. Het huidige systeem zal daarom in lijn worden gebracht met dat van de directe belastingen.

Belastingvermindering kwijtgescholden huur
Verhuurders worden fiscaal aangemoedigd om voor de maanden maart tot mei een deel of de volledige huur van handelspanden kwijt te schelden in de sectoren die verplicht gesloten zijn. De kwijtschelding kan voor 30% ingebracht worden als belastingvermindering.

Afschaffen voorschotregelingen december 2021
Om ondernemingen de nodige ademruimte te geven op het vlak van liquiditeiten in 2021, worden de decembervoorschotten voor de bedrijfsvoorheffing en de BTW afgeschaft en verrekend in het volgend boekjaar (01/2022).

Federaal transformatiefonds
Het federaal transformatiefonds is goed voor 750 miljoen euro aan investeringen in de economie. Het fonds zal zowel inzetten op economisch relance als op de omslag naar een duurzame economie. De Federale Participatie en Investeringsmaatschappij (FPIM) zal het transformatiefonds beheren.

 1. Bijkomende steun aan hardst getroffen sectoren

Vermindering patronale bijdrage eventsector
Om de voorbereiding van de heropening van de evenementensector (incl. culturele en huwelijkssector) te steunen, wordt de patronale bijdrage voor werknemers verminderd.

Verzekeren auteursvergoedingen van artiesten.
Het verzekeren van de auteursvergoeding van artiesten via de ondersteuning van de beheersvennootschappen die de auteursrechten innen.

Vrijstelling FAVV-heffingen in de horeca
Elke vennootschap of natuurlijk persoon die onder de controlebevoegdheid van het federaal voedselagentschap FAVV valt, moet hiervoor een jaarlijkse heffing betalen. De horeca wordt in 2021 vrijgesteld van deze heffing.

Tijdelijke optrekking contingent studentenarbeid
Studentenarbeid in de zorg of het onderwijs zal niet meetellen voor het jaarlijkse maximum van 475 uren studentenarbeid per student.

 1. Bijkomende steun aan werknemers

Tijdelijke werkloosheid in halve dagen
Het bestaande stelsel van tijdelijke werkloosheid kan dag per dag worden toegepast. In sommige sectoren zijn er echter duidelijk onderscheiden dagdelen en is het dus nuttig om extra flexibiliteit in te bouwen. Voortaan zal daarom tijdelijke werkloosheid in halve dagen mogelijk zijn in de sectoren van de dienstencheques en het schooltransport.

Versterking opleidingsaanbod tijdelijk werklozen
De regionale arbeidsbemiddelingsdiensten zullen voortaan sneller geïnformeerd worden welke werknemers in tijdelijke werkloosheid gaan, en zullen ze een beter zicht krijgen op het profiel van de betrokkenen. Op basis daarvan zullen zij pro-actiever een geschikt opleidingsaanbod kunnen doen aan de tijdelijk werklozen.

Premie ter ondersteuning van de werknemers
Werknemers met een laag loon, die langdurig tijdelijk werkloos zijn geweest (meer dan 52 dagen sinds de start van de coronacrisis), en die tewerkgesteld zijn in een sector die op 1 maart 2021 nog steeds verplicht gesloten is, zullen een eenmalige premie ontvangen van maximaal 780 euro bruto. Het concrete bedrag hangt af van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid in de maanden januari, februari en maart 2021.

Uitbreiding eindejaarspremie naar havenarbeiders en zeevissers
Eind vorig jaar werd een premie toegekend aan langdurig tijdelijk werklozen. Deze premie wordt nu uitgebreid naar havenarbeiders en zeevissers die onder een ander arbeidsrechtelijk regime vallen.

Flexibel gebruik tijdskrediet en loopbaanonderbreking
Om het tekort aan arbeidskrachten in bepaalde sectoren op te vangen, zullen mensen op tijdskrediet of met loopbaanonderbreking tijdelijk aan de slag kunnen om daarna zonder problemen hun krediet of onderbreking opnieuw aan te vatten.

Verhoogde thuiswerkvergoeding voor werknemers en ambtenaren
Werknemers en ambtenaren krijgen, voor respectievelijk 3 en 8 maanden, een hogere vergoeding die fiscaal vrijgesteld is en die dient om de kosten van thuiswerk te compenseren.

 1. Bijkomende steun aan de meest kwetsbaren

Voordeel ‘springplank-zelfstandige’
Een werkzoekende die minder dan één jaar werkloos is, kan een zelfstandige activiteit opstarten, mits begeleiding en met behoud van de werkloosheidsuitkering. Deze uitkering wordt verminderd met een deel van de verwachte inkomsten uit de zelfstandige activiteit, behalve wanneer deze activiteit verplicht gesloten is.

Preventie voor burnout-risico’s door gebruik van zelfscreeningstool BAT met een campagne te stimuleren
Via de bestaande Burnout Assessment Tool (BAT) kunnen organisaties en bedrijven het risico op burnout in kaart brengen, en kunnen ook individuele werknemers meten hoe hoog hun risico op een burn-out is. Wanneer werknemers een rood knipperlicht krijgen, is het aangewezen om preventief in te grijpen. De BAT zal met een campagne meer kenbaar gemaakt worden.

 1. Verlenging bestaand steunpakket tot juni 2021

In november 2020 keurde de Regering  een pakket aan sociaaleconomische steunmaatregelen goed die vandaag werden verlengd tot juni 2021. Het betreft:

Transversale maatregelen

 1. Individueel uitstel van betaling van belastingen
 2. Fiscale vrijstelling van subsidies die worden toegekend door steden, gemeenten en deelstaten
 3. BTW-verlaging (6%) op handgels en mondmaskers
 4. Verlenging van de notariële volmachten
 5. Opschorting van de controles op de verblijfsvoorwaarde IGO

Steun aan bedrijven

 1. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle sectoren
 2. De verlenging van de moratoria op kredieten (cf. het akkoord tussen de Minister van Financiën en de financiële sector)

Steun aan zelfstandigen

 1. Verlenging van het dubbel crisis-overbruggingsrecht
 2. Het nieuwe overbruggingsrecht dat vanaf 1/1/2021 actief is
 3. Extra uitstel van betaling voor de vennootschapsbijdrage
 4. Aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid om op het niveau van de uitkering overbruggingsrecht te komen
 5. De tijdelijke verbetering van het klassiek overbruggingsrecht door het o.a. beter toegankelijk te maken voor starters en behoud van de pensioenopbouw

Steun aan werknemers

 1. Verlaging van de bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheid
 2. De uitbreiding van de tijdelijke werkloosheid wegens quarantaine kind
 3. Aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid om op het niveau van de uitkering tijdelijke werkloosheid te komen
 4. Soepele toegang tot de kunstenaarswerkloosheid

Steun aan de meest kwetsbaren

 1. Premie van 50 euro per maand voor leefloners, IGO- en IVT-gerechtigden
 2. Bevriezing van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkering, neutralisering van de periode van inschakelingsuitkeringen
 3. Uitzonderlijke verlenging van de federale steun voor de opvang van daklozen
 4. Verhoogd terugbetalingspercentage aan de OCMW’s voor het leefloon

Extra werknemers voor cruciale sectoren

 1. Verhoogd quotum vrijwillige overuren tot 220 uren in de zorgsector, de cruciale sectoren en de essentiële diensten te gebruiken in het 1ste en het 2de kwartaal van 2021
 2. Het makkelijker mogelijk maken dat werknemers tijdelijk gedetacheerd worden naar een andere werkgever in de zorgsector of in het onderwijs
 3. Tijdelijk werklozen mogen met behoud van 75% van hun uitkering werken in de land- en tuinbouw, in de zorgsector en in het onderwijs
 4. Toelaten dat tijdelijk werklozen opeenvolgende contracten van bepaalde duur van minstens 7 dagen sluiten bij een andere werkgever, in de zorg en in het onderwijs
 5. Verhoging plafonds voor cumul leefloon met inkomsten uit seizoensarbeid en voor inkomsten uit arbeid van studenten met een studiebeurs
 6. Verlenging COVID-19-schadeloosstellingsfonds voor vrijwilligers en toelating voor commerciële ziekenhuizen om vrijwilligers in te zetten
 7. Pensioenen: maatregelen inzake cumul pensioen en tijdelijke werkloosheid + behoud van opbouw 2e pijler bij tijdelijke werkloosheid