30 mrt 2018 19:29

Financiering van de Algemene unie der verpleegkundigen van België

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de financiering van de Algemene unie der verpleegkundigen van België (AUVB).

Het ontwerp kent een jaarlijkse financiële tegemoetkoming van 371.473,85 euro toe aan de AUVB voor een periode van twee jaar. Deze financiering kadert in het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep.

Het uitgetrokken bedrag moet de werkingskosten van die unie en van de verenigingen van verpleegkundigen die ervan deel uitmaken financieren. Het gaat in het bijzonder om het opstellen van adviezen over de uitoefening van hun beroep en hun deelname aan verschillende vergaderingen.

Het ontwerp zal ter ondertekening voorgelegd worden aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de Algemene unie der verpleegkundigen van België (AUVB)