09 mei 2020 19:38

Financiering van de Algemene unie der verpleegkundigen van België

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden en de modaliteiten vaststelt volgens dewelke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de Algemene unie der verpleegkundigen van België (AUVB).

Er wordt een bedrag uitgetrokken voor de financiering van de werkingskosten van de AUVB en van de verenigingen van verpleegkundigen die er deel van uitmaken. Het gaat om 384.797,97 euro voor 2020. Het ontwerp is voorzien voor twee jaar.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.