11 dec 2014 16:21

Financiering van de uitgaven van de federale overheid voor rekening van de deelgebieden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de financiële regeling uitvoert van de uitgaven die gedurende een bepaalde overgangsperiode door de federale overheid, voor rekening van de deelgebieden, worden gedaan en dit in materies die verband houden met de bevoegdheden die door de zesde staatshervorming zijn overgeheveld. 

Het ontwerp heeft betrekking op de financiële regeling van de uitgaven voor de over te dragen administratieve diensten die behoren tot de departementen Justitie, Tewerkstelling, Sociale Zaken, Volksgezondheid en Mobiliteit en die tot uiterlijk 31 december 2015 kunnen uitgevoerd worden ten laste van de federale overheid. 

De uitgaven die voor rekening van de deelgebieden gedaan werden, worden teruggevorderd door inhoudingen op de federale overdrachten die aan de deelgebieden worden toegekend. 

De inhoudingen gebeuren in eerste instantie op maandelijkse basis, vanaf 1 januari 2015, en gaan door tot op het ogenblik van de definitieve overdracht van de administratieve diensten naar de deelgebieden en de definitieve vaststelling van de uitgaven die werkelijk door de federale overheid gedaan werden. De maandelijkse inhoudingen stemmen overeen met één twaalfde van de uitgaven, die op 600.600.000 euro worden geraamd.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de inhoudingen voorzien in artikel 75, § 1quater, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, en in artikel 86, § 1, van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap