27 okt 2017 17:48

Financiering van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een voorontwerp van wet goed rond de financiering van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Het voorontwerp beoogt de consolidatie en de harmonisering van de procedures en modaliteiten met betrekking tot de bepaling en de inning van taksen, heffingen en 'fees', in het kader van de financiering van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).  

Momenteel wordt het FAGG voor ongeveer 80% gefinancierd door verschillende taksen, heffingen en ‘fees’ afkomstig van de verschillende stakeholders (farmaceutische sector, sector van de medische hulpmiddelen, apothekers,…). De overige 20% van de financiering van het FAGG is afkomstig van een dotatie van de federale overheid, ingeschreven op de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. In het verleden is gebleken dat het niet altijd even duidelijk was welke sector voor welke output binnen het FAGG bijdroeg. Bovendien was er een vermoeden dat bepaalde sectoren relatief gezien meer of minder bijdroegen dan andere.

Het voorontwerp stelt een aantal wijzigingen voor van de verschillende bestaande heffingen, taksen en fees om ervoor te zorgen dat de verschillende sectoren van het FAGG op een correcte manier, via het ‘fee for service’ principe, bijdragen aan het FAGG. Duidelijkheids- en transparantiehalve groepeert het voorontwerp de bepalingen die betrekking hebben op de financiering van het agentschap in één wet.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Voorontwerp van wet houdende de wijziging van de wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de financiering van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten