07 feb 2014 16:25

Financiering van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een voorontwerp van wet goed dat de financiering van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) aanpast.

De beslissingen om de industriële elektriciteitsproductie van de kerncentrales Doel 1 en 2 op 15 februari en 1 december 2015 stop te zetten*, zorgt vanaf 2015 voor een daling van de inkomsten van het FANC. De kosten voor de controle na de stopzetting van de reactoren blijven echter bestaan. Daarom is het nodig een heffing voor het FANC te behouden.

Daarnaast wordt de taak voor het bijhouden van de dosimetriegegevens van de werkers die blootgesteld worden aan ioniserende straling overgedragen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg naar het FANC, wat bijkomende kosten voor het FANC inhoudt.

Het ontwerp past dus het bedrag van de heffingen aan, die de vergunningshouders aan het FANC jaarlijks moeten betalen. De bijdrage van de uitbaters van de 7 kerncentrales, in bedrijf of te ontmantelen, blijft globaal behouden op het peil van 2014. 

*naar aanleiding van de wet van 31 januari 2003 op de geleidelijke uitstap uit kernenegie voor industriële
elektriciteitsproductie, gewijzigd door de wet van 18 december 2013

voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle, wat de financiering van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle betreft