09 feb 2024 17:58

Financiering van het Fonds voor de medische ongevallen voor het jaar 2022

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) bestemd voor de financiering van het Fonds voor de medische ongevallen in 2022.

Bij wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg werd onder de noemer "Fonds voor de medische ongevallen", een openbare instelling opgericht met rechtspersoonlijkheid. In 2013 werd het Fonds voor de medische ongevallen, als zesde dienst, in het RIZIV geïntegreerd en verloor het bijgevolg zijn rechtspersoonlijkheid.

De wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, bepaalt dat het fonds voor de uitvoering van zijn opdrachten en voor zijn administratiekosten een jaarlijks bedrag ontvangt ten laste van de administratiekosten van het RIZIV. Via het ontwerp van koninklijk besluit wordt dit bedrag voor 2022 vastgesteld op 26.564.288,81 euro.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.