14 feb 2014 17:37

Financiering van het fonds voor de risico's van nucleaire ongevallen

De ministerraad keurt, op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet, een ontwerp van amendement goed bij het voorontwerp van wet betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, wat de financiering van het fonds voor de risico's van de nucleaire ongevallen betreft.

De ministerraad heeft dit voorontwerp op 7 februari 2014 goedgekeurd (zie persbericht). Het ontwerp van amendement wijzigt de fiscale grondslag van de kerncentrales van Doel 1 en Doel 2, door de effectieve productie te vervangen door een forfaitair bedrag om de correcte financiering van het Fonds voor de risico's van de nucleaire ongevallen te garanderen.

De stopzetting van de elektriciteitsproductie door een reactor impliceert immers niet dat alle activiteiten van deze vermogensreactor onmiddellijk stilvallen. De gebruikte kernbrandstof moet nog bewaard worden in de reactor en/of in de opslagbekkens van de eenheden tijdens de duur die noodzakelijk is voor de "koeling", wat neerkomt op verschillende jaren. Tijdens deze periode zal het risico verbonden aan dit type van installatie volop blijven bestaan. Dat betekent dat de personeelsleden die instaan voor interventies gedurende die jaren dus verder betaald moeten worden en dat investeringen voor beschermingsmaterieel, voor het alarmeren en informeren van de bevolking en voor het onderhoud nodig zijn.

ontwerp van amendement aan het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 april 994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, wat de financiering van het fonds voor de risico's van nucleaire ongevallen betreft