19 dec 2013 18:44

Financiering van het nucleair passief BP1 en BP2 Mol-Dessel voor 2014-2018

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bedragen vastlegt voor de financiering van het nucleaire passief van BP1 en BP2 in Mol-Dessel voor 2014-2018. 

Het bedrag voor de financiering van de kosten die voortvloeien uit de sanering van de nucleaire passiva voor de ontmanteling van BP1 en BP in Mol-Dessel bedraagt 69 miljoen euro per jaar voor de periode 2014-2018. Deze financiering gebeurt via de federale bijdrage op elektriciteit. De ministerraad keurt ook het principe van een addendum goed bij de overeenkomst van 23 juni 2005 tussen de Belgische staat en het NIRAS, waarin de Belgische staat zich ertoe verbindt  de ontmanteling van de installaties en de investeringen in het kader van het nucleair passief BP te dekken.

Deze beslissingen hebben geen impact op de consument. Dankzij de hervormingen van de federale bijdrage die de regering doorvoerde, zoals de kostenvermindering op verschillende fondsen en de afschaffing van de groene vrijstelling, is de werkelijke impact op de federale bijdrage eerder een verlaging. De CREG heeft deze week de federale bijdrage op elektriciteit vastgelegd op 2,47 euro/Mwh voor 2014, waar die in 2013 op 2,97 euro/Mwh lag.

ontwerp van koninklijk besluit ter vaststelling van de bedragen voorzien voor de financiering van de nucleaire passiva BP1 en BP2 voor de periode 2014-2018, in uitvoering van artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt