20 jul 2010 13:00

Financiering van politieke partijen

Erkenning van de vzw Service logistique du Parti populaire

Erkenning van de vzw Service logistique du Parti populaire

De ministerraad stemt in met het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom voorlegde om de vzw Service logistique du Parti populaire in het kader van de financiering van partijen te erkennen. De Parti populaire heeft bij de verkiezingen van 13 juni 2010 een zetel behaald in Waals-Brabant en heeft een vzw opgericht Service logistique du parti populaire die de dotatie zal ontvangen. De Parti populaire heeft in haar statuten een bepaling opgenomen die de partij ertoe verbindt de rechten en vrijheden van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven.