02 okt 2017 12:16

Financiering van preventieprojecten of projecten van academisch onderzoek die verband houden met de asbestproblematiek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een schijf van het forfaitaire bedrag vaststelt voor  preventieprojecten en projecten van academisch onderzoek die verband houden met de asbestproblematiek voor de jaren 2017, 2018 en 2019. 

De wet van 25 mei 2017 inzake de financiering van het Asbestfonds kent een nieuwe opdracht toe voor het Asbestfonds. Het kan immers eveneens preventieprojecten of projecten van academisch onderzoek financieren die verband houden met de asbestproblematiek. Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet een eerste bedrag waardoor in eerste instantie twee contractuelen kunnen worden aangeworven om zich te wijden aan deze nieuwe opdracht. Hun taak zal er allereerst in bestaan een inventaris van de bevoegdheden inzake asbest op te maken. Binnen de Belgische institutionele context valt het onderwerp immers onder verschillende bevoegdheden, op verschillende bestuursniveaus. Op basis van deze inventaris zal vervolgens een meerjarenactieplan kunnen worden uitgewerkt. De website wordt ook volledig herzien en veel interactiever gemaakt. 

Voor 2017 wordt een totaal van 81.687 euro ingepland. Voor 2018 is dat 113.885 euro en voor 2019 is dat 116.062 euro.

Het ontwerp mag ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd.