18 feb 2011 11:41

FOD Binnenlandse Zaken

Subsidie voor de aankoop van brandweermateriaal

Subsidie voor de aankoop van brandweermateriaal

Autonome brandweerzone's maken eveneens aanspraak op een subidie van 75% voor de aankoop van brandweermateriaal. Dat heeft de ministerraad op initiatief van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom beslist. Tot nu toe maakten gemeenten die een gewestelijk groepscentrum vormen aanspraak op een subsidie van 75%. Gemeenten met een autonome brandweerdienst hadden slechts recht op een subsidie van 50%. Door de nieuwe werking op basis van de zogenaamde snelste adequate hulp, bieden autonome gemeenten echter ook hulp buiten de gemeentegrenzen. Ook voor de gemeenten die actief zijn binnen de operationele prezones werd een subsidie van 75% uitgetrokken. Daarom wordt beslist om de subsidie voor alle gemeenten gelijk te maken op 75%.

(*) ontwerp van kb tot wijziging van het kb van 23 maart 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder gemeenten die over een brandweerdienst beschikken, in aanmerking komen voor een staatsbijdrage voor het aankopen van brandweermaterieel.