15 okt 2021 12:10

FOD Justitie: vastlegging van de uitrusting en kledijvergoeding voor bepaalde personeelsleden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de uitrusting en de kledijvergoeding die worden toegekend aan bepaalde personeelsleden van de buitendiensten van de FOD Justitie die deel uitmaken van de bewaking, techniek en logistiek.

Dit ontwerp van koninklijk besluit heeft als doel om de aanhoudende problemen in de levering van uniformkledij voor het penitentiair bewakingspersoneel  aan te pakken. Het ontwerp bepaalt dat een personeelslid bepaalde kledingstukken ontvangt, aangevuld met een forfaitaire vergoeding voor kledij. Een personeelslid, dat voor het eerst de functie opneemt, krijgt een basisuitrusting bestaande uit 10 kledingstukken en kan vervolgens jaarlijks 5 kledingstukken naar keuze bestellen. Het aantal kledingstukken dat jaarlijks besteld kan worden, wordt a rato de geleverde prestaties bepaald. Ook de forfaitaire vergoeding voor de kledij wordt a rato de prestaties bepaald en bedraagt maximum €235 per jaar.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de vakbonden en vervolgens de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de uitrusting en de kledijvergoeding die worden toegekend aan de personeelsleden van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen van de Federale Overheidsdienst Justitie die deel uitmaken van de bewaking, techniek en logistiek