03 feb 2022 09:34

FOD Sociale Zekerheid lanceert fact checker van de sociale bescherming

De FOD Sociale Zekerheid stelt vandaag het microsimulatiemodel BELMOD voor, een instrument om de financiële gevolgen en de effectiviteit van sociale beleidsvoorstellen te berekenen. 

“Een doordacht beleid is gebaseerd op feiten, objectieve vaststellingen, onderbouwde analyses, wetenschappelijk onderzoek en impactevaluaties. Deze feitelijke onderbouwing van het beleid, behoort tot de kernopdrachten van de FOD Sociale Zekerheid. Met ons BELMOD-simulatiemodel bieden we beleidsmakers een handige “fact checker” van hun voorstellen: bereikt mijn maatregel de juiste mensen en helpt de maatregel hen ook echt?”, zegt Peter Samyn, voorzitter van de FOD Sociale Zekerheid. 

Wat is BELMOD?

Beleidsmakers, kabinetsmedewerkers en experten ontwikkelen voortdurend maatregelen, die wijzigingen in de reglementering met zich meebrengen. Maar wat zijn de gevolgen en wat is de impact? Bereiken ze het gewenste effect? Het simulatiemodel BELMOD van de FOD Sociale Zekerheid kan deze vragen beantwoorden. 

De tool berekent of geplande hervormingen op het vlak van sociale bescherming de beoogde resultaten van beleidsmakers zullen opleveren. De berekening geeft weer welke gevolgen de beleidsvoorstellen op de begroting zullen hebben en stelt vast wie er positief of negatief door zal worden beïnvloed, wie niet, of slechts in mindere mate. 

De ontwikkeling van BELMOD werd gefinancierd door de Europese Commissie en gebeurde in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, de Universiteit van Essex, het Federaal Planbureau, de KULeuven en Smals. 

Hoe werkt het?

BELMOD bevat de gegevens van een deel van de inwoners van België, zoals het inkomen of gezinssamenstelling. Dankzij deze gegevens kan het model bij een wijziging in het beleid de impact berekenen op het gezinsinkomen en de inkomensverdeling. Daarnaast geeft het model ook weer op wie de verandering al dan niet een effect zal hebben en wat het profiel van deze groepen is.  

Video URL

Waarvoor BELMOD gebruiken?

BELMOD kan een belangrijke rol spelen in de strijd tegen armoede en sociale ongelijkheid. Recent werd het model gebruikt om de afschaffing van de ‘prijs van de arbeid’ voor personen met een handicap vorm te geven. Personen met een handicap die een integratietegemoetkoming ontvangen, kunnen hun tegemoetkoming verliezen indien ze meer verdienen dan het vastgelegde inkomensplafond. Om werken financieel voordeliger te maken en inactiviteitsvallen voor personen met een handicap weg te werken, heeft BELMOD de budgettaire en sociale impact ingeschat van het verhogen van het inkomensplafond. Het Koninklijk Besluit van de afschaffing van de ‘prijs van de arbeid’ werd ondertussen reeds bezorgd aan de Koning ter ondertekening en treedt (retroactief) in werking op 1 oktober 2021. 

Het simulatiemodel kan de federale regering ook helpen in hun ambitie om de tewerkstellingsgraad tegen 2030 te doen stijgen tot 80%. In het regeerakkoord van 30 september 2020 staan maatregelen om de financiële drempels weg te werken zodat arbeidsongeschikten aangemoedigd zijn om een job aan te nemen. De FOD Sociale Zekerheid zal dit jaar daarvoor een online rekentool ontwikkelen met behulp van BELMOD waarmee langdurig arbeidsongeschikten en personen met een handicap een inschatting kunnen maken van de impact van werken op hun netto gezinsinkomen. Zo krijgen uitkeringsgerechtigden meer zekerheid over hoeveel werken opbrengt na een periode van vervangingsinkomen.  

Praktisch

Volg de presentatie op 3 februari 2022  om 14 uur door te registreren via deze link.  

Meer informatie op de website van de FOD Sociale Zekerheid: BELMOD project