30 apr 2009 12:30

Fonds sociale maribel

Ziekenhuisnetwerk Antwerpen

Ziekenhuisnetwerk Antwerpen

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat een betaling aan het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) in het kader van een gerechtelijke procedure regelt, op voorwaarde dat er voorafgaandelijk een dading wordt gesloten tussen ZNA, het Fonds Sociale Maribel 330 en de Belgische staat. Het ontwerp dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Werk Joëlle Milquet voorlegden, schrijft voor op welke wijze dat bedrag op de toekomstige dotaties van het Fonds Sociale Maribel zal worden gerecupereerd. Het recupereerbare voorschot heeft als doel financiële moeilijkheden bij het Fonds Sociale Maribel voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten te vermijden, zodat de arbeidsplaatsen die het fonds financiert niet in gevaar komen.

De ministerraad legt het ontwerp voor advies aan de Natioanel arbeidsraad en de Raad van State voor. 

(*) kb tot wijziging van het kb van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector.