19 dec 2013 18:44

Fonds voor de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden

De ministerraad keurt op voorstel van de minister van Economie en Consumenten drie ontwerpen van koninklijke besluiten met betrekking tot het fonds voor de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden.

Het fonds voor de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden werd opgericht om de terugbetaling van de kosten die ontstaan door de aanpassingen aan de centrale interfaces van de beheerscentrales van de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden en die door de telecomoperatoren gedragen worden te beheren.

Het eerste ontwerp legt de regels vast die moeten gevolgd worden voor het beheer van het fonds. Het tweede ontwerp legt de regels vast die het BIPT moet volgen bij de verificatie en de goedkeuring van de kosten. Het derde ontwerp regelt de terugbetaling van een eventueel overschot dat het fonds zou ontvangen hebben van de betrokken operatoren.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de werking van het fonds voor de nooddientsen die ter plaatse hulp bieden

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de principes volgens dewelke het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie de berekening en het bedrag verifieert en goedkeurt van de kosten waarvan aan het fonds voor de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden de terugbetaling wordt gevraagd

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de terugbetaling, door het fonds voor de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden, van een eventuele overcompensatie