12 sep 2008 15:19

Fonds voor spoorweginfrastructuur

Hervorming van het Fonds voor spoorweginfrastructuur - tweede lezing

Hervorming van het Fonds voor spoorweginfrastructuur - tweede lezing

De ministerraad heeft in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over de hervorming van het Fonds voor spoorweginfrastructuur (FSI). Het ontwerp dat minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte voorstelde, vereenvoudigt de structuren die in 2004 en 2005 werden opgericht om de spoorweginfrastructuur te beheren. Het werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Overname van de schuld van het FSI door de schatkist

De federale overheid neemt formeel de historische schuld over van de spoorwegen die op 1 januari 2005 aan het fonds werd toegekend. De schuld wordt op 30 juni 2008 geschat op 4,485 miljoen euro. Dankzij de overname en de integratie van de schuld in het beheer van de totale staatsschuld, wordt het beheer ervan gerationaliseerd. Zo kan men ook de moeilijkheden vermijden die verbonden zijn met het in evenwicht houden van de rekeningen en de cash-flows van het fonds.

Overdracht van de spoorwegactiva van het fonds aan Infrabel

De opsplitsing van de eigendom van de infrastructuur van het Belgische spoorwegnet tussen het Fonds en Infrabel is een bron van operationele en functionele complicaties. De regering draagt daarom de volledige structuur van het Belgische spoorwegnet over aan Infrabel. 

Bestemming van het fonds

Na de overdracht van de spoorschuld en de infrastructuur wordt de opdracht van het fonds herleid tot een valorisatie van de zogenaamde valoriseerbare terreinen die op 1 januari 2005 aan het fonds werden overgedragen. Daarom wordt het fonds omgezet in een naamloze vennootschap. De staat zal de aandelen die hem worden toegekend, ten belope van het residuaire nettoactief van het fonds, in het kapitaal van de Federale participatie en investeringsmaatschappij inbrengen om ze op rationele wijze te beheren.

Het ontwerp zet dus de hervorming van de structuren verder die in 2004 en 2005 werden aangevat. Die bestond uit de scheiding tussen het beheer van de spoorweginfrastructuur en de bedrijfstak spoorvervoer. Op 1 januari 2005 werd de NMBS verdeeld in vier eenheden:

  • de NMBS Holding
  • de NMBS voor de bedrijfstak spoorvervoer van passagiers en goederen
  • Infrabel voor het beheer en de exploitatie van de infrastructuur van het Belgische spoorwegnet
  • het fonds voor spoorweginfrastructuur dat eigenaar werd van de bestaande spoorweginfrastructuur en een deel van de historische schuld van de NMBS.

Vorderingensaldo 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
In % BBP/ excl. FSI 0 % 0 % 0 % 0,1 % 0,1 % -0,2 % 0 %
In % BBP / incl. FSI 0 % 0 % 0 % -2,3 % 0,3 % -0,2 % 0 %
miljoen euro / incl. FSI -100,1 -86,9 -213,7 -7.281,5 898,3 -695,4 9,4

 Bronnen: NBB rekeningen overheid - rapport HRF, afdeling financieringsbehoefte overheid