16 jul 2015 16:00

Fusie van het Kinderbijslagfonds van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels en het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag

De ministerraad gaat akkoord met het principe van de fusie door integratie van het kinderbijslagfonds van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) en het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED).

De fusie door integratie maakt het mogelijk om het betaalcircuit te rationaliseren door maar één openbaar kinderbijslagfonds over te houden wat de overname van het beheer en de betaling van de kinderbijslag door de deelentiteiten vereenvoudigt.

Deze fusie heeft positieve gevolgen voor de sociaal verzekerden, meer bepaald inzake de toegankelijkheid van de diensten (meer lokale contactpunten en interactieve contacten met moderne communicatiemiddelen) en de garantie op een grotere stabiliteit van de betalingen aangezien er tussen deze twee instellingen geen dossiers meer zullen moeten worden overgedragen bij een bevoegdheidswijziging en er geen briefwisseling met betrekking tot de bestaande dossiers zal moeten uitgewisseld worden.

Schaalvoordelen worden eveneens gerealiseerd door één informaticatoepassing te gebruiken, het personeelsplan en organogram van FAMIFED uit te werken en het gebruik van de gebouwen te rationaliseren. 

Vanaf 1 juli zullen de drie algemene besturen van RSZ, RVP en FAMIFED in een stuurgroep samen met de adjunct-administrateur-generaal van de DIBISS de dagelijkse leiding met mogelijks impact op de overnemende betrokken instellingen, bespreken.

Een werkgroep wordt belast met het opvolgen van deze fusie. Deze werkgroep zal vallen onder de verantwoordelijkheid van de voogdijministers en de betrokken administraties. De resultaten van deze werkgroep zullen worden voorgesteld aan de ministerraad.