04 feb 2005 16:00

Gas- en elektriciteitsfonds

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed getroffen in uitvoering van de wet (*) houdende toewijzing van een opdracht aan de OCMW's (**) inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed getroffen in uitvoering van de wet (*) houdende toewijzing van een opdracht aan de OCMW's (**) inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering.

Dit ontwerp voorziet dat de financiële middelen die niet werden aangewend door de OCMW's of die niet gewettigd zijn, worden terugbetaald aan het sociaal gas- en elektriciteitsfonds in de vorm van een compensatie die afgehouden wordt van het bedrag van de toelage waarop ze het volgende jaar aanspraak kunnen maken. Alle niet-aangewende financiële middelen van de fondsen worden toegevoegd aan de financiële middelen van het volgende jaar. Om het verlies te compenseren van de financiële middelen die verband houden met het feit dat 22 OCMW's in een lagere categorie terechtkomen, is voorzien om in 2005 deze financiële middelen af te houden van de niet-aangewende of niet-gewettigde middelen van de andere OCMW's. (**) OCMW : Openbare centra voor maatschappelijk welzijn.