14 feb 2014 17:32

Gedragscode voor de kmo’s inzake kredietovereenkomsten

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd om bindende kracht te verlenen aan de gedragscode betreffende de uitvoering van de wet inzake financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Die gedragscode maakt de kredietovereenkomsten voor de kmo’s transparanter door deze overeenkomsten voor de ondernemers begrijpelijker te maken. De gedragscode werd uitgewerkt door de representatieve werknemersorganisaties van de kmo’s (UCM en UNIZO) en de representatieve organisatie van de kredietsector (Febelfin). Concreet wordt er verduidelijkt:

  • welke informatie de kredietlener aan de ondernemer moet verstrekken op het tijdstip van de kredietaanvraag en op het tijdstip van het afsluiten van de kredietovereenkomst
  • welke informatie er van de ondernemer wordt verwacht
  • op welke wijze de wederbeleggingsvergoeding voor kredieten boven € 1 miljoen berekend moeten worden
  • welke informatie de kredietinstelling aan de ondernemer moet geven in geval het krediet wordt geweigerd.

De gedragscode zal in werking treden op 1 maart 2014.

ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 10, §1, tweede lid, en 16, derde lid, van de wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen