17 mei 2024 20:12

Gegevensverwerking Zorgcentra na Seksueel Geweld

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake de registratie van gegevens in de Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG).

Het ontwerp geeft uitvoering aan artikel 56 van de wet inzake ZSG, dat de verwerking van (persoons)gegevens regelt. Per categorie van gegevens worden de precieze gegevens opgesomd.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, de Raad van State, het Controleorgaan op de Politionele Informatie en de geïntegreerde politie.