07 jul 2023 16:46

Geïntegreerd veiligheidsbeleid binnen de provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden in tweede lezing een voorontwerp van wet goed betreffende het geïntegreerd en globaal veiligheidsbeleid binnen de provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het voorontwerp bepaalt dat de gouverneurs de aan de burgemeester en het politiecollege toegewezen bevoegdheden uitoefenen in geval van uitzonderlijke, acute of onverwachte veiligheidsproblemen die de grenzen van de lokale politiezone overschrijden. Tevens coördineert de gouverneur in dat geval het gezag en de leiding over de lokale politie.

Het komt evenwel toe aan de Koning om te bepalen, bij een in ministerraad overlegd besluit, voor welke gouverneurs de nieuwe commandobevoegdheid van toepassing zal zijn. Weliswaar komt hiervoor enkel de gouverneur in aanmerking voor zover deze politieke verantwoording aflegt aan een verkozen vergadering. Dit koninklijk besluit moet vervolgens worden bekrachtigd bij wet binnen vier maanden na de inwerkingtreding ervan. Bij gebrek aan bekrachtiging, zal het besluit voor de toekomst buiten werking treden.

Daarnaast voorziet het voorontwerp dat de gouverneur, indien deze gebruik maakt van deze commandobevoegdheid, zo spoedig mogelijk verslag moet uitbrengen aan de minister van Binnenlandse Zaken, en, indien sprake is van strafbaar gestelde feiten, eveneens aan de minister van Justitie.

Voor wat specifiek het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad betreft, werd de functie van gouverneur  afgeschaft bij de zesde staatshervorming. Bijgevolg zou deze bevoegdheid in Brussel worden uitgeoefend door de minister-president van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus om tot een geïntegreerd en globaal veiligheidsbeleid te komen binnen de provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest