30 nov 2021 15:22

Gemeenschappelijke verklaring Verenigd Koninkrijk en België over bilaterale samenwerking

Premier De Croo en premier Johnson hebben vandaag tijdens een videocall een gezamenlijke verklaring ondertekend waarin zij hun voornemen kenbaar maken om een nieuw hoofdstuk te openen van diepere bilaterale samenwerking en partnerschap tussen België en het Verenigd Koninkrijk.

1. Het Verenigd Koninkrijk en België zijn essentiële bondgenoten en naaste buren. Ons partnerschap is gebaseerd op gedeelde waarden en zienswijzen. Als gelijkgestemde democratieën zijn we vastbesloten om samen te werken als onderdeel van een groter wereldwijd netwerk van vrijheid om deze vrijheid en democratie, vrijhandel, mensenrechten, de rechtsstaat en de internationale orde te verdedigen. We zullen samenwerken voor de veiligheid van onze burgers en van Europa in zijn geheel. In deze Gemeenschappelijke Verklaring wordt onze intentie uiteengezet om een nieuw hoofdstuk van diepere bilaterale samenwerking en partnerschap te openen.

I) Gedeelde welvaart

2. De sterke handelsbetrekkingen tussen onze naties hebben gedeelde welvaart en economische groei gebracht, en onze toeleveringsketens zijn nauw met elkaar verbonden. We zullen gezamenlijk inspanningen leveren om onze handelsbetrekkingen - verankerd in de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK - te versterken. Daarnaast is het VK ingenomen met de komende Belgische Economische Missie, die gepland is voor maart 2022 en onder leiding staat van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid van België, vertegenwoordigster van Zijne Majesteit.

3. We weten dat de wereldwijde toeleveringsketens op de proef werden gesteld door COVID-19, wat heeft aangetoond dat ze veerkrachtiger moeten worden. We zullen hiertoe bijdragen, onder meer door de efficiënte douaneprocessen aan de grens verder te vereenvoudigen voor het verkeer van begeleide en onbegeleide goederen en via het Borders Industry Facilitation Committee (BIFC) tussen het VK en België, binnen onze respectieve wettelijke kaders.

4. Het VK en België hebben bloeiende maritieme sectoren met havens van wereldklasse die van vitaal belang zijn voor onze economische groei en ontwikkeling. We willen de nauwe banden tussen onze havens behouden en verder uitbouwen. We zijn ook verheugd over de recente missie van de havens van Antwerpen en Zeebrugge naar Edinburgh, Liverpool, Hull en Londen. We verbinden ons ertoe te zorgen voor een vlotte doorstroming van het verkeer op de essentiële routes tussen de Britse en de Belgische havens, alsook via de spoorverbindingen tussen onze twee landen. Bovendien moedigen we onze bevoegde autoriteiten aan te zoeken naar mogelijkheden om de routes te verbeteren om de handel en de connectiviteit te doen toenemen en tegelijk bij te dragen tot onze ambitieuze doelstellingen inzake een koolstofvrije economie. In opvolging van de Clydebank Declaration kijken we uit naar verdere samenwerking ter ondersteuning van groene scheepvaartcorridors.

II) Groene Transitie

5. We erkennen het belang van ons krachtig partnerschap op het gebied van energie, in het bijzonder via interconnectie en integratie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Zoals besproken tijdens de COP26, zullen we blijk geven van ons engagement om onze gezamenlijke "net zero"-ambities te verwezenlijken door onze samenwerking op het gebied van interconnectie en offshore-windenergie te verdiepen, onder meer door informatie, expertise en goede praktijken uit te wisselen.

6. De volgende stap in de uitvoering van deze belangrijke gezamenlijke agenda is de Belgo-Britse conferentie in januari 2022, waarop we een gemeenschappelijke intentieverklaring zullen ondertekenen over Cooperation Towards Future Electricity Interconnection. Daarin zal onder meer worden onderzocht hoe windmolenparken aan de interconnectie kunnen worden gekoppeld om hernieuwbare energie te helpen integreren en tegelijk de energievoorziening veilig te stellen tegen de laagste kost voor de consument. Gezien de kracht van onze bestaande samenwerking en onze gedeelde wens om koolstofarm te werken, zullen we samenwerken om de productie en het gebruik van koolstofarme waterstof te onderzoeken, onder meer door expertise en inzichten inzake beleid, regelgeving en onderzoek te delen.

III) Gezondheid en Biopharma

7. Het VK en België zijn wereldleiders op het gebied van farmaceutica en biotechnologie met gezamenlijke projecten, aanzienlijke investeringen en een gedeelde focus op het aanpakken van maatschappelijke behoeften. Onze industriële ondernemers en onderzoeksgemeenschappen zijn diep geïntegreerd. Wederzijdse investeringen en gezamenlijke onderzoeksprojecten creëren een unieke as tussen onze twee landen. In dit opzicht verbinden we ons ertoe informatie, expertise en goede praktijken uit te wisselen, zodat onze respectieve biofarmaceutische strategieën ten volle kunnen worden gerealiseerd. De COVID-19-pandemie heeft ons engagement versterkt om voort te bouwen op die unieke as door te investeren in baanbrekende wetenschap en te pleiten voor veerkrachtige en betrouwbare wereldwijde toeleveringsketens.

8. We bevestigen ons engagement om tegen eind 2022 de wereld te helpen vaccineren en de mondiale toegang tot vaccins te blijven bevorderen. Om dit te bereiken verbinden we ons er gezamenlijk toe onze wereldwijd toonaangevende COVID-19-vaccinproductiefaciliteiten te blijven uitbouwen en het delen van kennis te ondersteunen. We zullen onze krachten bundelen om de coördinatie via multilaterale initiatieven, zoals COVAX, de Wereldbank en de Vaccine Acquisition Task Force van de Afrikaanse Unie, te versterken. Om ons beter voor te bereiden op een eventuele toekomstige pandemie, verbinden we ons ertoe zo nauw mogelijk samen te werken ter ondersteuning van duurzame financiering en een sterker beheer van de Wereldgezondheidsorganisatie. We zullen gezamenlijk de export van vaccins bevorderen en zullen blijven pleiten dat de belemmeringen voor de uitvoer van farmaceutische producten worden weggenomen.

9. We erkennen de waarde van onze samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, en het belang van investeringen. We zijn verheugd over de belangrijke investeringen die zijn aangekondigd door Britse bedrijven in België en door Belgische bedrijven in het VK. We moedigen het verdiepen van ons partnerschap aan op het gebied van onderzoek, wetenschap, technologie en innovatie. Daarbij worden de samenwerking en uitwisseling tussen onze universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijven versterkt, onder meer in het kader van Horizon Europa.

IV) Veiligheid

10. België en het VK onderhouden nauwe en historische veiligheidsrelaties, die hun oorsprong vinden in gedeelde opofferingen tijdens de beide wereldoorlogen, en in het feit dat zij oprichtende leden zijn van de NAVO. In het licht van de gemeenschappelijke uitdagingen en bedreigingen voor onze individuele en collectieve veiligheid bevestigen we ons gezamenlijk engagement voor onze bestaande bilaterale defensiesamenwerking en onze gezamenlijke intentie om na te gaan hoe we die samenwerking verder kunnen versterken via een bilateraal kader voor onze strijdkrachten.

11. We dragen beide een warm hart toe aan de strategische eenheid en de defensie van Europa en zullen blijven samenwerken om de Euro-Atlantische veiligheid via de NAVO te waarborgen, met een sterk militair vermogen, versterkte weerbaarheid en een eensgezinde politieke wil. We zullen de NAVO steunen bij de aanpassing aan de nieuwe strategische omgeving, met inbegrip van cyberveiligheid en het tegengaan van hybride dreigingen, in nauwe samenwerking met de EU. We erkennen dat het strategisch NAVO-EU-partnerschap essentieel is voor de veiligheid en de welvaart van onze naties en van het Euro-Atlantisch gebied. We zullen militaire transparantie in het Euro-Atlantisch gebied blijven steunen via de OVSE-mechanismen voor beheersing van conventionele wapens en voor risico-oplossing. We zullen de inspanningen op het gebied van wapenbeheersing, ontwapening en non-proliferatie blijven steunen.

12. We erkennen het belang van internationale samenwerking op het gebied van cyberveiligheid en ruimere hybride en staatsbedreigingen. We willen onze bilaterale samenwerking intensiveren door ervaringen en methoden uit te wisselen, informatie over cyber-, hybride en staatsbedreigingen en -kwetsbaarheden uit te wisselen, en academische en particuliere onderzoeken en opleidingen te ondersteunen. Daartoe zullen we de bilaterale samenwerking tussen onze respectieve regeringsdepartementen over vraagstukken van wederzijds belang versterken.

13. We bevestigen onze toewijding aan het internationale systeem en de internationale regels die van essentieel belang zijn geweest voor onze collectieve veiligheid, economische vooruitgang en het welzijn van onze samenlevingen. We zullen proberen de bestaande pijlers van de internationale orde te versterken en debat aan te gaan over hoe het internationaal recht van toepassing is op het gedrag van staten in de toekomstige grenzen van cyberspace, opkomende technologie en data. We zullen proberen de capaciteit, wendbaarheid en vastberadenheid van onze partners en bondgenoten, in Europa en daarbuiten, op te bouwen om de gezamenlijke veiligheidsuitdagingen aan te pakken.

14. We bevestigen ons nauwere partnerschap op het gebied van veiligheid en verbinden ons ertoe samen te werken om gemeenschappelijke dreigingen aan te pakken, zoals terrorisme, zware en georganiseerde criminaliteit, waaronder ook mensensmokkel. We zullen ons nauw veiligheidspartnerschap versterken en de samenwerking tussen onze politionele- en strafrechtelijke instanties verdiepen, in aanvulling op de lopende werkzaamheden in het kader van de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst tussen het VK en de EU. We zullen het juridisch kader voor samenwerking tussen onze politionele diensten versterken door middel van een samenwerkingsovereenkomst, met bijzondere nadruk op informatie-uitwisseling. We zullen onze bilaterale en multilaterale uitwisseling van wetshandhavingsgegevens versterken, onder meer via INTERPOL. We zullen ook een nauwe dialoog blijven voeren over samenwerking op het gebied van terrorismebestrijding. Daarnaast zullen we andere gebieden, waaronder de strijd tegen zware georganiseerde criminaliteit, versterken.

15. Het VK en België zullen meer inspanningen leveren om illegale migratie naar het VK te voorkomen via wederzijdse informatie-uitwisseling, doeltreffende beveiligingstechnologie en operationele verbeteringen, vooral in de haven van Zeebrugge en langs de Belgische kust. In samenwerking met de buurlanden zullen we de samenwerking inzake illegale stromen verbeteren, onder meer om netwerken van mensenhandel en -smokkel te ontwrichten en het verlies van mensenlevens te voorkomen. We zullen lacunes in de gemeenschappelijke samenwerking aanpakken met het oog op verdere investeringen in de beveiliging van onze havens, en zullen onze strategische dialoog over samenwerking op het gebied van migratie versterken. We zullen werken aan het bevorderen van een multilaterale dialoog met onze buurlanden om de samenwerking inzake kleine vaartuigen te versterken teneinde illegale overvaarten naar het VK te voorkomen, onder meer door operationele samenwerking, uitwisseling van inlichtingen, bewaking en het voorkomen van secundaire bewegingen binnen de Schengenzone.

V) Structurering van onze bilaterale samenwerking

16. Om de uitvoering van deze Gemeenschappelijke Verklaring te waarborgen en verdere stappen ter versterking van onze bilaterale samenwerking te onderzoeken, zullen we een Strategische Werkgroep VK-België op hoogambtelijk niveau oprichten. Die komt ten minste eenmaal per jaar bijeen en heeft tot taak deze brede waaier aan onderwerpen op te volgen. De Strategische Werkgroep zal de basis vormen voor periodiek politiek overleg tussen de regering van het Verenigd Koninkrijk en de federale regering van het Koninkrijk België, ook op leidersniveau. Onze ministers van Buitenlandse Zaken zullen jaarlijks bijeenkomen om de strategische richting van onze bilaterale betrekkingen te bespreken.

17. Onze samenwerking is in overeenstemming met en haalt voordeel uit het VK-EU-kader. Beide partijen zien de positieve ontwikkeling van die relatie ook als een ondersteuning van onze bilaterale inspanningen.

18. We moedigen verdere uitwisselingen tussen de stakeholders in onze landen aan om bij te dragen tot de volledige verwezenlijking van het potentieel dat de betrekkingen tussen onze landen bieden. We achten nauwe interactie tussen onze maatschappelijke middenvelden van groot belang. Daartoe zijn we ingenomen met de activiteiten van de Belgo-Britse conferentie.

Ondertekend te Londen en te Brussel op 30 november in de Engelse taal.

Voor de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

Boris Johnson
Eerste Minister

 

Voor de federale regering van het Koninkrijk België

Alexander De Croo
Eerste Minister