21 okt 2005 17:00

Gerechtelijke samenwerking

De wederzijdse erkenning van de beslissingen tot bevriezing van voorwerpen of bewijsstukken

De wederzijdse erkenning van de beslissingen tot bevriezing van voorwerpen of bewijsstukken

De Ministerraad ging akkoord met het voorontwerp van wet tot omzetting van het kaderbesluit van de Raad van 22 juli 2003 inzake de tenuitvoerlegging in de Europese Unie van beslissingen tot bevriezing van voorwerpen of bewijsstukken. Het voorontwerp is een voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie. Het voorontwerp organiseert de erkenning en de tenuitvoerlegging in een lidstaat van de Europese Unie van een beslissing tot bewarende inbeslagneming van een voorwerp, uitgaande van een rechterlijke autoriteit van een andere lidstaat. De wederzijdse erkenning van de rechterlijke beslissingen: een fundament van de Europese gerechtelijke samenwerking Dit nieuwe systeem zal het mogelijk maken om makkelijker vervolgingen in te stellen tegen elke persoon die een strafbaar feit pleegde binnen de Europese Unie en om zodoende de efficiëntie te verbeteren van de gerechtelijke samenwerking tussen de lidstaten. Het is immers belangrijk dat, binnen de ruimte van vrij verkeer van goederen en personen van de Europese Unie, ook de rechterlijke beslissingen makkelijk kunnen circuleren en van de ene staat naar de andere kunnen worden uitgevoerd, alsof het zou gaan over een beslissing die genomen werd door de bevoegde autoriteit van de staat die deze beslissing uitvoert. Het gaat om het principe van de wederzijdse erkenning, waaruit concrete toepassingen voortkomen, zoals het Europees aanhoudingsbevel of, zoals nu, de uitvoering van een beslissing van bewarende inbeslagname. De wederzijdse erkenning is dus de hoeksteen van de gerechtelijke samenwerking in strafzaken en zou op termijn de "klassieke" mechanismen van wederzijdse hulp moeten vervangen die gebaseerd zijn op een dialoog tussen staten. Daartoe heeft België geopteerd voor het opzetten van een evolutieve wettelijke structuur die het mogelijk zal maken om progressief andere toepassingen te integreren (bijvoorbeeld: verbeurdverklaringen, geldelijke sancties, enz.). De wederzijdse erkenning van beslissingen van inbeslagneming van voorwerpen of bewijsstukken is dus een eerste stap naar de aanvaarding van een uniek instrument inzake de erkenning die het huidige stelsel van rechtshulp in strafzaken moet vervangen. De vlotte behandeling van de verzoeken zal worden vergemakkelijkt door de invoering van een enkel formulier, dat het mogelijk zal maken de proceduretermijnen in te korten. Bovendien zal het respect van de fundamentele rechten van de persoon wiens voorwerpen de inzet zijn van een inbeslagneming versterkt worden.