04 jul 2013 17:57

Gerechtskosten voor bepaalde gerechtelijke opdrachten

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Justitie Annemie Turtelboom een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de gerechtskosten voor een aantal opdrachten aanpast. Het gaat om een tussenstap naar een nieuwe reglementering van de gerechtskosten. 

Er zijn een aantal algemene maatregelen:

  • het nachttarief wordt ingekort van 12 tot 8 uur
  • het uitzonderlijke tarief tijdens de nacht, weekeinde en op feestdagen wordt beperkt van 200% tot 150%
  • de minister kan via een model van overzichtsfiches de dagprestaties van bepaalde uitvoerders van opdrachten beter opvolgen
  • de begeleidingsprocedure van beslissingen, genomen door de vorderende gerechtelijke overheid, wordt strikter
  • de jaarlijkse indexering wordt vervangen door een mogelijke tweejaarlijkse aanpassing

Daarnaast is er ook een vereenvoudiging en vermindering van de tarieven voor vertalers en tolken:

  • de tariefcategorieën voor vertalers worden beperkt van 5 tot 3, die voor tolken van 4 tot 2
  • de tarieven voor vertalers en tolken worden verlaagd
  • enkel de vertaling van de ingevulde regels in formulieren worden betaald
  • het begrip wachttijd bij tolken wordt beperkt en de verrichte prestatie op een voor– of namiddag wordt gewijzigd van een 'eerste naar een 'enige'

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.