24 okt 2013 19:34

Geschikte projecten gefinancierd met thematische volkslening vastgelegd

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte en minister van Financiën Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat bepaalt welke projecten in aanmerking komen voor een financiering met een thematische volkslening. 

Op 24 juli 2013 keurde de ministerraad in eerste lezing een voorontwerp van wet goed met diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen. Thematische leningen worden uitgegeven door kredietinstellingen onder de vorm van kasbons of termijnrekeningen op middellange termijn om er projecten in de publieke en private sector mee te financieren met een socio-economisch of maatschappelijk doel. Thematische volksleningen worden uitgeschreven onder de vorm van kasbons of termijndeposito's, zodat ze onder de depositoregeling vallen. Ze moeten een looptijd van ten minste vijf jaar hebben. De minimale inbreng mag ten hoogste 200 euro zijn, zodat ze toegankelijk zijn voor een ruim publiek.

De ministerraad keurt nu het ontwerp van koninklijk besluit goed dat het wetsontwerp uitvoert. Het somt alle projecten op die in aanmerking komen voor de thematische volkslening.

ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 8, eerste lid van de wet van … houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen tot vaststelling van de geschikte projecten voor financiering  in het kader van een thematische volkslening