23 mrt 2007 16:00

Gezinsbijslag voor zelfstandigen

Controle van de zelfstandigen in bijberoep

Controle van de zelfstandigen in bijberoep

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over de regeling van de gezinsbijslag voor zelfstandigen. Het ontwerp dat minister van Middenstand Sabine Laruelle voorstelde, regelt de controle van de zelfstandigen in bijberoep. Zelfstandigen in bijberoep moeten ten minste een halftijdse activiteit in loondienst uitoefenen. De controle hierop zou voortaan driemaandelijks gebeuren. Dat brengt echter het risico met zich mee dat sommige zelfstandigen minder dekking op kinderbijslag krijgen omdat ze noch in het stelsel voor werknemers noch in dat van zelfstandigen rechten op kinderbijslag kunnen doen gelden. Het ontwerp verhelpt dit.