28 mei 2010 11:55

Gezinshereniging

Criteria voor een duurzame en stabiele relatie in het kader van gezinshereniging

Criteria voor een duurzame en stabiele relatie in het kader van gezinshereniging

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat de criteria vaststelt voor de definitie van het begrip 'een duurzame en stabiele relatie' in het kader van gezinshereniging.

Het ontwerp van minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en Asielbeleid, Joëlle Milquet en van staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid Melchior Wathelet volgt op het arrest van de Raad van State dat artikel 11 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 vernietigt. Dat artikel stelt de criteria vast voor de definitie van het stabiele karakter van de duurzame relatie tussen partners, De voorwaarde dat de relatie een duurzaam karakter van ten minste één jaar moet hebben, blijft van toepassing in de wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (wet van 15 december 1980) en kan nog steeds gecontroleerd worden. 

De nieuwe definitie (art. 11) luidt als volgt:

Het stabiele karakter van de relatie wordt aangetoond:

  • indien de partners bewijzen gedurende minstens een jaar, voor de aanvraag, onafgebroken en op legale wijze in België of een ander land te hebben samengewoond
  • ofwel indien de partners bewijzen dat zij elkaar sedert ten minste een jaar kennen en het bewijs leveren dat zij regelmatig, telefonisch, via briefwisseling of elektronische berichten met elkaar contact onderhielden, dat zij elkaar voor de aanvraag drie maal ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 of meer dagen duurden
  • ofwel indien de partners een gemeenschappelijk kind hebben.

(*) tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.