04 jun 2010 19:16

Gezinshereniging

Vaststelling van de criteria voor voldoende huisvesting in het kader van de gezinshereniging van vreemdelingen in België

Vaststelling van de criteria voor voldoende huisvesting in het kader van de gezinshereniging van vreemdelingen in België

De ministerraad heeft de criteria voor voldoende huisvesting in het kader van de gezinshereniging van vreemdelingen in België vastgesteld. De raad heeft daarvoor op voorstel van minister van Werk, belast met Migratie- en Asielbeleid, Joëlle Milquet en staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid Melchior Wathelet een ontwerp van koninklijk besluit vastgelegd dat een antwoord biedt op het vernietingsarrest van de Raad van State en dat in lijn is met de verblijfswet van 15 december 1980.

Het gaat om voorwaarden waaraan de woning van de vreemdeling moet voldoen wanneer gezinsleden zich in het kader van de gezinshereniging bij hem voegen. De woning moet voldoen aan de elementaire vereisten op het vlak van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid (art. 2 van de wet van 20 februari 1991 houdende wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake huishuur). 

Om de naleving van die voorwaarden te bewijzen, moet de vreemdeling een bewijs leveren van het geregistreerde huurcontract van de woning die hij huurt als hoofdverblijfplaats of van de eigendomstitel van de woning.