22 nov 2019 16:21

Gezondheidszorgbegroting 2020

Op voorstel van de minister van Volksgezondheid Maggie De Block legt de ministerraad voor het begrotingsjaar 2020 de begroting en het bedrag vast van de globale jaarlijkse begrotingsdoelstelling van de verzekering voor geneeskundige verzorging. 

Het referentiepunt bij de opstelling van de begroting 2020 is de prefiguratie die als basis diende van de begroting, welke op 15 oktober in het kader van de Europese begrotingsprocedure werd overgemaakt aan de Europese Commissie. Dit referentiepunt werd vervolgens bijgewerkt als gevolg van de technische ramingen van september 2019.

De begroting 2020 is gebaseerd op volgende uitgangspunten:

  • integrale toekenning van de wettelijke begrotingsnorm (1,5%), zonder toepassing van een structurele blokkering
  • integrale terbeschikkingstelling van de voorziene indexenveloppes
  • het nemen van maatregelen in de sector farmaceutische specialiteiten ten belope van 121 miljoen euro in 2020 en een effect van 161 miljoen euro op jaarbasis en in 2021
  • de zorgfactuur voor de patiënt wordt verlaagd met 65 miljoen euro
  • geen verhoging van de financiering door de federale overheid of van het globale beheer gelet op het rapport van het Monitoringcomité (met uitzondering van de indexeffecten)
  • het verzekeren van de financiële middelen vereist voor de uitvoering van de begroting geneeskundige verzorging
     

De ministerraad legde tevens de partiële doelstellingen en de globale begrotingen van de financiële middelen voor de verstrekkingen of groepen van verstrekkingen vast waarvoor dat systeem van toepassing is.