16 jul 2015 12:18

Goede ICT-prestaties voor België volgens de Barometer van de Informatiemaatschappij 2015

Context

De barometer geeft een overzicht van de veranderingen in de informatiemaatschappij in België en analyseert de prestaties van ons land enerzijds in een internationale context en anderzijds in het kader van de doelstellingen van de “digitale agenda voor Europa” (DAE). Negen thema’s passeren de revue: het ICT-gebruik bij huishoudens en individuen, het ICT-gebruik bij ondernemingen, de elektronische handel, de onlineadministratie, de veiligheid, de digitale vaardigheden, telecommunicatie en infrastructuur, de sector van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) en een internationale vergelijking.

Nieuwigheden

De editie 2015 staat ook stil bij de samengestelde index “Digital Economy and Society Index” (DESI) die door de Europese Commissie werd ontwikkeld. De barometer geeft ook indicatoren over het gebruik van cloudcomputing.

Belangrijke trends

·         DESI-index: België staat op de vijfde plaats onder de 28 EU-lidstaten en behoort tot de koplopers van het cluster modaal presterende landen.

·         De meeste indicatoren voor mobiel breedbandinternet (apparatuur en gebruik) en elektronische handel stijgen nog steeds beduidend sterk. Onze buurlanden scoren dan weer hoog op die twee domeinen, wat betekent dat er voor ons land nog een marge voor vooruitgang is.

·         Het gebruik van cloudcomputingservices is nog geen wijdverbreide praktijk bij internetgebruikers of ondernemingen. De trend ligt in België voor beide doelgroepen wel boven het Europese gemiddelde.

·         Het aantal cyberaanvallen bij ondernemingen steeg aanzienlijk.

·         De trend om zich in te schrijven op abonnementen met een hogere breedband voor vast internet wordt in België bevestigd, en meer bepaald op het vlak van zeer snelle breedbandaansluitingen (minstens 30 Mbps). België blijft zo op de eerste plaats in de EU inzake abonnementen voor zeer snelle internetaansluitingen.

 

Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Digitale Agenda en Telecommunicatie: “De balans van de Barometer van de Informatiemaatschappij is globaal genomen positief: België verwezenlijkt 7 doelstellingen op 9 van de Digital Agenda for Europe. Er is een opmerkelijke stijging van de e-commerce en van de penetratie van mobiel internet, twee belangrijke hefbomen voor de verdere ontwikkeling van de digitale economie in ons land. Wel moeten we er absoluut voor zorgen dat Belgische kmo’s mee op de kar springen van de digitale economie. Daarom zet ik dit najaar ‘Tournée Digitale van Digital Belgium’ op. Samen met ondernemersorganisaties (VBO, UCM, UNIZO, UWE, VOKA) trekken we doorheen het hele land. Met infosessies en workshops zullen we kmo’s beter informeren en sensibiliseren over de groeimogelijkheden die de digitale economie biedt."

Barometer 2015

Hieronder vindt u de meest in het oog springende punten per thema uit de editie 2015, alsook een overzicht van de digitale-agenda-doelstellingen die door België al werden bereikt.

Huishoudens en individuen (16 tot 74 jaar)

84 % van de Belgische huishoudens beschikt over minstens een computer en 83 % is op het internet aangesloten. De internetaansluiting is bij een overweldigende meerderheid van de huishoudens een breedbandaansluiting (98 %). Ook al blijft de computer het meest gebruikte middel om zich met het internet te verbinden, smartphone en tablet groeien voortdurend sinds twee jaar. De toename van de penetratie van interactieve digitale televisie blijkt uit het feit dat 64 % van de huishoudens hiermee is uitgerust. 83 % van de individuen gebruikt minstens een keer per week internet (tegen 75 % in de EU). 13 % van de individuen heeft nog nooit internet gebruikt, een daling met twee procentpunt t.o.v. 2013. De digitale kloof is onevenwichtig verdeeld onder de generaties: ze betreft nog 43 % van de senioren (65-74 jaar) tegen slechts 3 % van de jongeren (16-24 jaar). Ten slotte gebruikt 31 % van de internetgebruikers cloudcomputing voor privédoeleinden in België (tegen 27 % in de EU).

Ondernemingen (minstens 10 werknemers)

In België gebruikt 98 % van de ondernemingen computers en beschikt 97 % over een internetaansluiting. 43 % van de ondernemingen gebruikt snelle breedbandverbindingen van minstens 30 Mbps (tegen 24 % in de EU) en 17 % is aangesloten op ultrasnelle breedbandverbindingen van minstens 100 Mbps (tegen 10 % in de EU). In 2014 gebruikt 66 % van de ondernemingen een mobiele snelle breedbandverbinding tegen 57 % een jaar geleden. 11 % van de ondernemingen stuurt (naar andere ondernemingen of naar overheidsbesturen) digitale facturen, wat de automatische behandeling ervan mogelijk maakt. Bovendien gebruikt 47 % van de ondernemingen een ERP-softwarepakket (om informatie tussen departementen van een onderneming onderling te delen). Dit is de beste score in de EU. Ten slotte maakt 21 % van de ondernemingen gebruik van betalende diensten voor cloudcomputing (tegen 19 % in de EU).

E-commerce

In 2014 nam de elektronische handel in België aanzienlijk toe, bij zowel de consumenten als de ondernemingen. 54 % van de individuen deed in 2014 aankopen op het internet (tegen 48 % in 2013). Dankzij deze sterke stijging in twaalf maanden haalt België voor de eerste keer de DAE-doelstelling van 50 % en overtreft ze die zelf. Daarentegen scoren onze buurlanden veel hoger met 62 % (Frankrijk) à 79 % (Verenigd Koninkrijk). Bij de ondernemingen steeg het aandeel van e-commerce in hun omzet van 14 % in 2013 naar 22 % in 2014. Hiermee overschrijdt België het Europese gemiddelde.

E-government

Het percentage burgers dat nog nooit zijn elektronische identiteitskaart (eID) heeft gebruikt, blijft nog altijd hoog (49 %). Dit aandeel is echter in een jaar tijd drastisch afgenomen en ligt nu voor de eerste keer onder de 50 %. In 2014 gebruikte 55 % van de burgers internet in hun interactie met overheidsdiensten (50 % in 2013) en gebruikte 36 % van hen internet om ingevulde formulieren naar de overheidsdiensten terug te sturen, hetzij respectievelijk de negende en zevende score van de EU. Betreffende Open Data (open gegevens) en het hergebruik van gegevens uit de overheidssector bekleedt België de vijftiende plaats in de EU volgens een boordtabel die met zeven aspecten rekening houdt.

Veiligheid

69 % van de Belgische internetgebruikers installeerde een antivirusprogramma. Dit is een toename met 14 procentpunt ten opzichte van vorig jaar en dit toont aan dat de sensibiliseringscampagnes (zoals E-Shop-Defense) een werkelijke impact hebben op het bewustzijn van de Belgen. Het aantal reële veiligheidsincidenten die aan de CERT.be door ondernemingen en instellingen werd gerapporteerd, is meer dan verdubbeld tussen 2013 en 2014. Ten slotte registreerde de Belgische financiële sector in 2014 een spectaculaire daling van 85 % van het aantal bankfraudes op internet ten opzichte van vorig jaar.

E-skills

In België beschikt 63 % van de individuen over basis- of gevorderde informaticakennis. Onze buurlanden daarentegen scoren op dat vlak veel hoger. Bovendien nemen de scores af wanneer het om meer complexe taken gaat, bijvoorbeeld de veiligheidsinstellingen van internetbrowsers beheren (21 %). Al raadpleegt 54 % van de internetgebruikers internet voor leerdoeleinden, slechts een minderheid volgt (8 %) online les. Ten slotte ondervindt, net als in de andere landen, een niet te verwaarlozen (38 %) aantal ondernemingen moeilijkheden om kandidaten te vinden voor vacante betrekkingen waarvoor specifieke ICT-kennis is vereist.

Telecommunicatie en infrastructuur

In juli 2014 stond België op de 22e plaats van de EU voor de penetratiegraad van mobiel breedbandinternet (53,7 abonnementen per 100 inwoners). Deze score ligt onder het Europese gemiddelde (66,7 per 100 inwoners). Voor dezelfde periode behaalde ons land de 8e plaats in de EU voor de penetratiegraad van vast breedbandinternet (34,4 abonnementen per 100 inwoners), die iets hoger ligt dan het Europese gemiddelde (30,9). In ons land biedt 74 % van de vaste breedbandinternetabonnementen een snelheid van minstens 30 Mbps, ofwel een score die drie keer hoger ligt dan het Europese gemiddelde (23 %) en de hoogste score in de EU. Ten slotte blijkt uit de internationale vergelijking van telecomtarieven voor ondernemingen dat België redelijk voordelige prijzen biedt ten opzichte van zijn buurlanden, met uitzondering van ondernemingen met een intensief gsm/smartphone-gebruik en ondernemingen voor lokale diensten.

ICT-sector

In 2014 waren er in België 35.427 ondernemingen actief in de ICT-sector. Het zijn voornamelijk dienstverlenende ondernemingen (98 %). De omzet van die sector was voor het tweede kwartaal 2014 geschat op 9,4 miljard euro. Dit is 3,9 % minder dan in het eerste kwartaal 2013. De daling is voornamelijk te verklaren door een inkrimping van meer dan 11,5 % van de omzet van de telecomsector.

Internationale vergelijking

Onder de 34 OESO-landen bekleedt België de 11e plaats voor de penetratiegraad van vast breedbandinternet en de 24e plaats voor mobiel breedbandinternet. De DESI-index van de digitale economie en maatschappij, ontwikkeld door de Europese Commissie, plaatst België op de 5e plaats van de EU en als koploper van het cluster modaal presterende landen. De twee delen waarvoor België het best scoort zijn de connectiviteit (1e plaats) en de integratie van digitale technologie (4e plaats). Ten slotte behaalt België de 24e plaats op 143 landen in de indexrangschikking voor de voorbereiding op netwerken gepubliceerd door het Wereld Economisch Forum. België behaalt een zeer goede score voor de competenties (verbonden met het leersysteem) en een goede score voor zijn infrastructuur en het gebruik ervan door de individuen.

Doelstellingen van de digitale agenda voor Europa (DAE)

België haalde in 2014 reeds 7 van de 9 DAE-doelstellingen voorzien voor 2015.

 

 

Doelstellingen van de DAE tegen 2015

België

DAE-doelstelling

2014

2015

Mensen die online kopen

    (in % van de bevolking)

54

50

Mensen die grensoverschrijdend online kopen
    (in % van de bevolking)

34

20

Kmo’s die online verkopen
    (in % van de ondernemingen)

22

33

Kmo’s die online kopen
     (in % van de ondernemingen)

16

33

Mensen die regelmatig internet raadplegen
    (in % van de bevolking)

83

75

Kansarme groepen die regelmatig internet raadplegen
    (in % van de bevolking)

72

60

Mensen die nog nooit internet hebben geraadpleegd
    (in % van de bevolking)

13

15

Mensen die gebruik maken van e‑government
     (in % van de bevolking)

55

50

Mensen die ingevulde formulieren terugsturen via internet
    (in % van de bevolking)

36

25

 

U kunt de barometer 2015 raadplegen op onze website:

http://economie.fgov.be/barometer_van_de_informatiemaatschappij_2015