21 dec 2016 09:28

Goede punten voor het concurrentievermogen van ons land

Brussel, 21 december 2016 – De loonkost per geproduceerde eenheid daalde de jongste twee jaar, België is een “strong innovator” en het saldo van de goederenbalans was vorig jaar voor het eerst positief in 7 jaar. Dat blijkt uit de vierde editie van de “Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie”, opgesteld door de FOD Economie. “Uit de actualisatie van 19 indicatoren blijken er 12 in positieve zin te evolueren, waardoor België lichtjes zijn concurrentiepositie ten opzichte van de buurlanden versterkt. In de volgende semestriële editie van de Boordtabel moet blijken of ons land deze positieve trend kan aanhouden”, zegt Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie.


Het saldo van de goederenbalans nam toe als gevolg van een gunstige dynamiek van de buitenlandse markten (+2,6 miljard euro in 2015 na een tekort van 4,6 miljard euro in 2014). Dit saldo was in 7 jaar niet meer positief geweest. In 2015 voerde België voor 360 miljard euro aan goederen uit over de hele wereld (+1 % ten opzichte van 2014), goed voor 7,4 % van de uitvoer van de EU.
Op het gebied van de overheidsfinanciën verbeterde het begrotingssaldo lichtjes in 2015 ten opzichte van 2014. Het tekort bleef met -2,5 % onder de Maastricht-drempel van -3 %. In 2015 daalde de Belgische overheidsschuld voor het eerst sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008, om uit te komen op 105,8 % van het bbp. De rentelast verminderde tot 3,0 % van het bbp, in navolging van de daling van de intrestvoeten. De schuldratio blijft evenwel hoog.
 

Verloop van het prijs-en het kostenconcurrentievermogen
De loonkost per geproduceerde eenheid, een belangrijke determinant langs de kostenzijde, daalt voor het tweede opeenvolgende jaar: -0,2 % in 2014 en  0,5 % in 2015. Die daling droeg bij aan het dichten van de loonkloof met onze handelspartners dankzij het gecombineerde effect van een quasi gelijk blijven van de salariskost en een stijging van de productiviteit per tewerkgestelde persoon. Dit gunstige effect is het resultaat van een loonmatigingsbeleid in combinatie met andere overheidsmaatregelen om het kosten-concurrentievermogen van onze bedrijven te verbeteren.
Analyse van die andere bepalende kostenfactor, energie, toont onder meer aan dat elektriciteitskosten voor de kleine industriële verbruiker stegen tussen het tweede halfjaar van 2015 en het eerste halfjaar van 2016. Voor grotere spelers daalden de elektriciteitskosten in die periode.
 

Verloop van het niet-kostenconcurrentievermogen
Het concurrentievermogen op basis van determinanten andere dan kostenfactoren brengt de capaciteit van een land in kaart om zich te onderscheiden via middelen zoals innovatie, ondernemerschap, arbeidsmarkt, enzovoort.
Ondanks een daling van de resultaten sinds 2014 behoort België tot de “strong innovators”. Het maakt deel uit van de landen die beter scoren voor innovatie dan het gemiddelde van de Europese Unie. De sterke punten van België zijn zijn zeer gedegen onderzoeksysteem, gemeten aan het aantal wetenschappelijke publicaties, de samenwerking tussen ondernemingen en de innovatie in de kmo’s. Daarentegen kampt België met een laag niveau van overheidsinvesteringen in onderzoek & ontwikkeling en een sterke daling van de investeringen in risicokapitaal (-11 % ten opzichte van een jaar eerder). Tegelijk blijft er een achterstand op het vlak van octrooien.
België heeft reeds een kwalitatieve en uitgebreide telecommunicatie-infrastructuur. In 2014 stegen de investeringen in netwerkinfrastructuur van de telecomoperatoren tot 18,3 % van hun inkomsten, voornamelijk ten gevolge van de uitbreiding van de mobiele 4G-dekking en de verbetering van de vaste netwerken om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar bandbreedte.
De tewerkstellingsgraad bleef in België zo goed als stabiel sinds 2011 (67,2 % in 2015). In de periode 2008-2015 kende België de laagste tewerkstellingsgraad in vergelijking met die van zijn belangrijkste handelspartners en het Europese gemiddelde.
Op het vlak van duurzame ontwikkeling zagen België en zijn belangrijkste handelspartners hun uitstoot van broeikasgassen verminderen in 2014 ten opzichte van het jaar daarvoor. Over een langere periode (2008-2014) noteert ons land de grootste daling van de uitstoot van broeikasgassen (-18 %), gevolgd door Frankrijk (-8 %), Nederland (-6 %) en Duitsland ( 3 %). Ook de energie-intensiteit daalt sinds de piek in 2010. In de periode 2010-2014 was die daling echter meer uitgesproken in ons land (-16 %) dan in de buurlanden: Nederland ( 13 %), Duitsland (-12 %) en Frankrijk (-10 %).
 

Link naar de Boordtabel
http://economie.fgov.be/nl/modules/publications/analyses_studies/boordtabel-concurrentievermogen-van-de-Belgische-economie_11-2016.jsp


De “Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie” van de FOD Economie analyseert de belangrijkste determinanten van het Belgische concurrentievermogen en vergelijkt het verloop ervan met onze drie belangrijkste handelspartners: Duitsland, Frankrijk en Nederland. Dit instrument draagt bij aan de analyse over de groeivertraging (sinds 2000) van het potentiele bruto binnenlands product op het continent, een Europese bekommernis. Bepaalde beleidsmaatregelen die een impact hebben op de productiviteitsdynamiek en het concurrentievermogen worden eveneens aangekaart.
Voor deze vierde editie van de Boordtabel actualiseerde de FOD Economie 19 van de 38 indicatoren ten opzichte van de editie van juni 2016. 12 daarvan verliepen in positieve zin, 3 bleven stabiel en 4 indicatoren vertoonden een eerder negatief verloop.

Bronvermelding: FOD Economie