13 jul 2018 16:03

Goedkeuring van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme, minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput en minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de eerste aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen goedkeurt.

Het ontwerp zorgt voor de goedkeuring van een ontwerp van avenant bij de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) om er de nieuwe Directie ECL (Eerlijke Concurrentie – Concurrence Loyale) in te integreren. De doelstellingen van dit ontwerp van avenant komen overeen met wat het RSVZ gevraagd heeft om te integreren in het Actieplan sociale fraudebestrijding 2018. Het werd voorgelegd aan de bevoegde instanties en de Raad van Beheer van het RSVZ heeft het goedgekeurd.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.