01 jun 2018 18:53

Goedkeuring van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij

De ministerraad stemt op voorstel van minister belast met bestrijding van de fiscale fraude Johan Van Overtveldt en minister van Economie Kris Peeters in met een ontwerp van koninklijk besluit dat de eerste beheersovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij goedkeurt.

In het regeerakkoord nam de regering zich voor de rol van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) te herbekijken door de expertise te versterken, de investeringspolitiek te heroriënteren en de participaties van de Staat te centraliseren in de schoot van de FPIM. In het kader van deze hervorming werd in de periode 2015-2016 een eerste fase afgerond, waarin twee studies werden uitgevoerd. Uit het rapport van deze studies volgde onder meer de aanbeveling om een beheersovereenkomst te sluiten tussen FPIM en de Staat, en dit instrument in de wet te verankeren.

De beheersovereenkomst bevat zeven titels:

  • Algemene bepalingen
  • Missie, opdrachten en taken van FPIM
  • Organisatie van FPIM
  • Kritieke prestatie-indicatoren en evaluatie
  • Rapportering
  • Financiële bepalingen
  • Slotbepalingen

Vooral de kritieke prestatie-indicatoren vormen een belangrijke vernieuwing.

Het ontwerp bepaalt de datum van inwerkingtreding van de beheersovereenkomst op de datum waarop het ondertekend wordt. Die ondertekening is voorzien meteen na de goedkeuring door de ministerraad.