03 mei 2019 19:00

Goedkeuring van wijzigingen in het huishoudelijk reglement van de Commissie Kunstenaars

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aantal wijzigingen in het huishoudelijk reglement van de Commissie Kunstenaars goedkeurt.

Het gaat om de volgende wijzigingen:

  • kaartaanvragen worden vooraf door de Commissie geanalyseerd
  • kunstenaars zullen alleen nog door de Commissie worden opgeroepen wanneer zij dit nodig acht en niet langer systematisch
  • notulen kunnen elektronisch worden goedgekeurd
  • de termijn van één maand voor het verzenden van beslissingen tot weigering van de zelfstandigheidsverklaring, het kunstenaarsvisum of van de kunstenaarskaart wordt vervangen door drie maanden
  • technische of kleine correcties

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.