09 dec 2005 16:00

Grensoverschrijdende samenwerking

Instemming met de Europese kaderovereenkomst over grensoverschrijdende samenwerking

Instemming met de Europese kaderovereenkomst over grensoverschrijdende samenwerking

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed, houdende goedkeuring van het aanvullend Protocol nr. 2 bij de Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten betreffende interterritoriale samenwerking (*). Het voorontwerp is een voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, en van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken. Het Protocol voorziet in de erkenning en de eerbiediging van het recht van territoriale gemeenschappen of autoriteiten om binnen hun bevoegdheden akkoorden inzake interterritoriale samenwerking met territoriale gemeenschappen of autoriteiten van andere Staten af te sluiten. Ze kunnen dit doen volgens de procedures die volgens hun statuten voorzien zijn en in overeenstemming met de nationale wetgeving. Het protocol bepaalt ook dat de akkoorden inzake interterritoriale samenwerking in de oprichting van een samenwerkingsorgaan kunnen voorzien. Het voorontwerp van wet houdende goedkeuring van het Protocol zal bij het bureau van de Senaat worden ingediend. Terzelfdertijd zal het ook naar de Gemeenschappen en de Gewesten worden doorgestuurd, zodat hun vergaderingen het kunnen goedkeuren. (*) gedaan in Straatsburg op 5 mei 1998.