29 nov 2019 15:35

Gunning van de overheidsopdracht rond het aanvullend pensioenplan voor het contractueel personeel van de federale staat

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Ambtenarenzaken David Clarinval akkoord met het voorstel tot gunning van de overheidsopdracht rond het aanvullend pensioenplan van het contractueel personeel van de federale staat.

De opdracht wordt gegund via de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking op Europees niveau door de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA). Ze wordt gegund aan de firma AXA Belgium NV voor een bepaalde duur van tien jaar. 

Het aanvullend pensioenplan is met name bedoeld voor het contractueel personeel van de federale diensten en van de diensten die ervan afhangen, van Defensie, de Geïntegreerde Politie, de diensten van de Rechterlijke Orde alsook bepaalde overheidsentiteiten en federale publiekrechtelijke rechtspersonen die onder de federale staat vallen. De ministerraad gaat bovendien ook akkoord met de toetreding van tien bijkomende instellingen, met ingang van 1 januari 2020 voor de contractuelen die op die datum in dienst zijn (rekening houdend met een startbijdrage die 2017, 2018 en 2019 valoriseert), voor het geheel of een deel van hun contractuele personeel.