09 feb 2024 17:58

Harmonisatie uitvoeringsmodaliteiten van de werkbonus

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bepalingen inzake de jaarlijkse vakantie van werknemers in overeenstemming brengt met de regelingen betreffende de werkbonus en de structurele vermindering.

Het desbetreffende koninklijk besluit is namelijk voor het eerst van toepassing op het vakantiejaar 2024.

De aanpassingen betreffen, voor de berekening van de werkbonus en de structurele vermindering vanaf 1 januari 2024, het niet opnemen van de eventuele positieve saldo bij de eindafrekening van het vertrekvakantiegeld.

Daarnaast maken ze het ook mogelijk om een reeds bestaande praktijk in de reglementering te consolideren: het is immers niet mogelijk om de betrokken bijdrageverminderingen te verkrijgen op het loon onder verbrekingsvergoeding en op het enkel vertrekvakantiegeld.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus aan werknemers met lage lonen en van andere verminderingen van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid, en van artikel 2 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen