28 okt 2004 16:00

Herinschakeling van de slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, en van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een regeringsamendement goed van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen.

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, en van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een regeringsamendement goed van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen.

De Regering heeft besloten (*) dat een serie maatregelen die de herinschakeling bevorderen van de slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten, en de gerechtigden van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (ZIV) in 2005 operationeel zullen worden. Het regeringsamendement geeft een zo breed mogelijke maatschappelijke draagwijdte aan de maatregelen die de herinschakeling moeten bevorderen en legt de nodige wettelijke bepalingen vast. Het bevat een aantal algemene bepalingen aangaande de herinschakeling. Ook brengt het de nodige wijzigingen aan in de specifieke wetgevingen van de beroepsziekten, de arbeidsongevallen en de ziekte-uitkeringen. Het regeringsamendement wordt voor advies aan de Nationale Arbeidsraad voorgelegd en aan de beheerscomités van het Fonds voor Arbeidsongevallen, het Fonds voor beroepsziekten en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Het wordt ook voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) tijdens de Bijzondere Ministerraad van 20 en 21 maart 2004 te Oostende, over de kwaliteit van het leven.