14 mrt 2014 17:08

Herintegratievergoeding van de voorzitter en de leden van de Raad van het BIPT

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Economie en Consumenten Johan Vande Lanotte een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de herintegratievergoeding van de voorzitter en de leden van de Raad van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT). 

Het ontwerp stelt de herintegratievergoeding vast op een bedrag dat gelijk is aan de helft van het brutosalaris voor een periode van maximum twaalf maanden. Dit vervangingsinkomen wordt maandelijks gestort zolang de begunstigde geen voltijdse functie uitoefent. 

Die herintegratievergoeding vloeit voort uit het verbod dat opgelegd wordt aan de uittredende voorzitter of aan het uittredende lid van de Raad van het BIPT om gedurende een jaar de minste functie uit te oefenen in een onderneming die actief is op de telecommunicatiemarkt of in de postsector.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de herintegratievergoedingen voorzien in artikel 16 van het koninklijk besluit van 11 mei 2003 tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie