14 dec 2017 16:37

Hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën hernieuwt.

De ministerraad keurde de hernieuwing van het mandaat van de heer Hans D’Hondt als houder van de managementfunctie van voorzitter van het directiecomité van de federale overheidsdienst van Financiën goed. De heer D’Hondt, wiens voorzitterschap van de FOD eindigt op 31 december 2017, kreeg een positieve evaluatievermelding naar aanleiding van zijn eindevaluatie. Zijn mandaat wordt bijgevolg vanaf 1 januari 2018 voor een periode van zes jaar verlengd.