25 jun 2004 17:00

Herverdeling van de arbeid

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) ter uitvoering van artikel 14 van de wet (**) betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector, op verzoek van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) ter uitvoering van artikel 14 van de wet (**) betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector, op verzoek van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dit ontwerp maakt de maatregelen inzake halftijdse vervroegde uittreding en vrijwillige vierdagenweek toepasselijk op het Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle. (*) van 30 mei 2000. (**) van 10 april 1995.