11 mrt 2016 13:00

Hervorming administratieve organisatie sociale zekerheid - Tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de integratie van sommige opdrachten en een deel van het personeel van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) in de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Het voorontwerp van wet werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

DIBISS en RSZ hebben gelijklopende en gelijkaardige basisactiviteiten en -processen voor de inning van bijdragen en voor de aangifte en controle. Het voorontwerp van wet voorziet in de overdracht van opdrachten van DIBISS aan RSZ. Enkele opdrachten worden niet overgedragen aan de RSZ: kinderbijslag, pensioenen en de Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. Kinderbijslag wordt overgedragen aan het Federaal agentschap voor kinderbijslag (FAMIFED), pensioenen en de Gemeenschappelijke Sociale Dienst aan de federale pensioendienst. Deze overdrachten kaderen in de hervorming die de regering nastreeft voor de administratieve organisatie van de sociale zekerheid. De organisatie wordt door deze integratie versterkt en zal budgettaire uitdagingen beter aankunnen.

Naast de overheveling van opdrachten zal ook een deel van het personeel van de ondersteunende diensten naar de RSZ overgaan. De betrokken diensten en het betrokken personeel worden in de RSZ geïntegreerd.

Het voorontwerp van wet wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd met het oog op de indiening ervan bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.