21 feb 2014 19:29

Hervorming beslissingen van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de hervorming van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit  voor het zelfstandigenstelsel uitvoert.

De hervorming moet leiden tot een betere besluitvorming door de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit en de andere betrokkenen zoals de geneesheer-inspecteurs van het RIZIV, de Hoge Commissie van de Genzondheidsraad, zodat ze   tijd en middelen kunnen vrijmaken voor taken zoals:

  • de uitvoering en opvolging van acties voor de beroepsherinschakeling van de verzekerden vanaf het begin van de primaire ongeschiktheid
  • de permanente monitoring van het systeem aan de hand van een steekproefsgewijze kwaliteitscontrole
  • het schrijven van wetenschappelijke analyses

De geneesheren kunnen dus meer tijd vrijmaken voor de beroepsinschakeling van de verzekerden, waardoor ze sneller naar de markt kunnen terugkeren. Daarnaast kunnen de verzekerden van wie de arbeidsongeschiktheid erkend is vanaf het einde van de periode van primaire niet-vergoedbare ongeschiktheid een deel van de zelfstandige activiteiten hervatten, na een voorafgaande toelating. Het ontwerp legt hier de procedure voor vast. Ook kunnen de verzekeringsinstelling voortaan de gegevens over beslissingen van de adviserend geneesheer elektronisch naar het RIZIV zenden.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten