14 okt 2022 19:13

Hervorming en modernisatie van het juridisch kader van het Instituut voor bedrijfsjuristen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een voorontwerp van wet goed inzake de hervorming en modernisatie van het juridisch kader van het Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ).

Het beroep van bedrijfsjurist werd in 2000 met de wet tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen erkend. Opeenvolgende crisissen hebben geleid tot een toename van de wet- en regelgeving, en er vonden grote veranderingen plaats in de samenleving op bestuurlijk, economisch, financieel en sociaal vlak. Bedrijven hebben voor deze steeds uitgebreidere en complexe wetgeving behoefte aan aangepaste juridische begeleiding.

Het voorontwerp beoogt daarom hervormingen en noodzakelijke moderniseringen door te voeren en het bestaande kader in overeenstemming te brengen met de huidige rechtspraak door:

  • het moderniseren van de opdrachten van het Instituut en ze zodoende op één lijn brengen met andere beroepsordes
  • het verankeren van belangrijke aspecten van het beroep in de wet waaronder de intellectuele onafhankelijkheid
  • de mogelijkheid te bieden om bedrijfsjurist te worden onder het statuut van zelfstandige voor een persoon die lid is van een bestuursorgaan van een onderneming indien de wet dit verbiedt via een arbeidsovereenkomst
  • het bevestigen van de bestaande rechtspraak omtrent de draagwijdte van de vertrouwelijkheid van de adviezen van de bedrijfsjurist
  • het bevestigen van de mogelijkheid om een elektronische algemene vergadering te houden
  • het voor de raad van het Instituut mogelijk maken om bij het openvallen van een mandaat een lid te coöpteren tot aan de volgende algemene vergadering
  • het moderniseren van het tuchtarsenaal van het Instituut

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.