28 okt 2016 17:28

Hervorming financiering van de sociale zekerheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Willy Borsus een voorontwerp van wet goed over de hervorming van de financiering van de sociale zekerheid.

Het voorontwerp van wet herziet de financiering van de sociale zekerheid en de geneeskundige verzorging. Verschillende grote hervormingen, waaronder de zesde staatshervorming, zorgen ervoor dat deze herziening nodig is. In de herziening werden de adviezen van de sociale partners in aanmerking genomen en meer bepaald de vereenvoudiging van de alternatieve financiering. Voor de financiering van de sociale zekerheid zijn drie types van overheidsfinanciering voorzien:

  • een alternatieve financiering (voorafname op verschillende fiscale inkomsten) die beoogt om in het stelsel van sociale zekerheid voor de werknemers te compenseren met de vermindering van de sociale bijdragen
  • een transparante en responsabiliserende evenwichtsdotatie waarvan het bedrag elk jaar wordt vastgesteld, per stelsel van de sociale zekerheid. Deze dotatie wordt niet automatisch vastgelegd. Het bedrag wordt bepaald na het in rekening brengen van de responsabiliseringsfactor
  • een klassieke overheidstussenkomst (dotatie), waarvan het bedrag vast is en onafhankelijk van de conjunctuur. Deze dotatie kan toenemen met een vergrijzingscoëfficiënt. Met dit mechanisme wordt een duurzame financiering van de solidariteitsuitgaven beoogd

De alternatieve financiering ter compensatie van bepaalde verminderingen van kosten of uitgaven, de vaststelling van de transparantie en responsabiliserende evenwichtsdotatie en het voorzien van een duurzame financiering van de sociale zekerheid zijn belangrijke elementen van de herziening van de financiering van de sociale zekerheid.

Om de evolutie van het budget van de sociale zekerheid zo goed mogelijk op te volgen, wordt een Commissie Financiën en Begroting (CFB) ingericht. De CFB's gaan maand na maand de eventuele afwijkingen na en verwittigen de regering hiervan. Ze vragen verduidelijkingen en eventuele correctiemaatregelen aan de respectievelijke betrokken beheerscomités. Daarnaast maken de CFB's voor de begrotingscontroles een analyse op van de volume- en prijseffecten en volgen ze de maatregelen op, beslist door de regering.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van zelfstandigen voorgelegd, aan het Beheerscomité voor de Sociale Zekerheid en aan de Raad van State.